Játékszabályzat

Játékszabályzat

 
 

A New Perspective Kft. (8200 Veszprém, Viola u. 2., továbbiakban: „Szervező”) mint a PszichoLive.hu és a MyMirror.hu weboldalak kiadója és üzemeltetője „Gázláng nyereményjáték – Facebook és Instagram” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.
Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, azt Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebook-ot és az Instagram-ot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett és kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.
A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
A játék időtartama
A játék időtartama: 2023.06.03. 07:00 – 2023.06.05. 23:59.
A sorsolás időpontja: 2023.06.06.
Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.
Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt – akár a Szervező által feltételezhetően.
Szintén kizárható a Nyereményjátékból az, aki harmadik személy nevében játszik, a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül. Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már kiküldött vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.
A játék menete
A nyereményjáték a Szervező PszichoLive Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/pszicholive; https://www.instagram.com/pszicholive/ ), valamint a MyMirror Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/MyMirrorMagazin; https://www.instagram.com/mymirrormagazin/ ) zajlik, ahová kikerülnek a Nyereményjátékra felhívó posztok.
A részvételhez a Játékosoknak ezen posztok alá kell kommentelniük: kivel néznék meg szívesen a Gázláng című előadást, 2023. június 7-én, 19 órától.
A Nyereményjáték felhívására vonatkozó poszt a Nyereményjáték indulási napján 07:00 órakor kerül megosztásra a PszichoLive Facebook és Instagram oldalán, valamint a MyMirror Facebook és Instagram oldalán.
A válaszokat a Játékosok a megjelölt időintervallumon belül tudják kommentben megírni a posztok alatt. Sem a megjelölt időintervallum előtt, sem azt követően nincs lehetőség kommentelni. Az ezen időtartam előtt vagy után érkező válaszok nem vesznek részt a sorsolásban.
Nyeremény
A Szervező a Nyereményjáték posztok (PszichoLive Facebook és Instagram, valamint MyMirror Facebook és Instagram) alatt kommentelő Játékosok között oldalanként 5-5 db, összesen 20 db 15.880 forint értékű páros belépőjegyet sorsol ki véletlenszerűen.

Sorolás és Nyertesek értesítése
A Szervező a Játék Nyerteseit véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, az eredeti Facebook és Instagram nyereményjáték posztok alatt kommenteltek és megjelölték, kivel néznék meg a Gázláng című előadást. Egy Játékos attól függetlenül, hogy a poszt alatt hányszor kommentel és jelöli meg, hogy kivel menne el a Gázláng előadásra, a Játék időtartama alatt a sorsoláson egyszer vehet részt.
A Nyerteseket a kihirdetés előtt a Szervező privát üzenetben értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, e-mail cím), amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt a Szervező átadja/eljuttassa a Nyertesek részére.
Az adminisztrációt/adategyeztetést követően a Szervező a Nyertesek nevét közzéteszi a hivatalos Facebook és Instagram oldalakon (PszichoLive Facebook és Instagram, valamint MyMirror Facebook és Instagram oldalakon), az eredeti nyereményjáték posztok alatt kommentben.
A Nyerteseknek 1 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy visszaigazoljanak a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően.
Ha a Nyertesek a visszaigazolásnak nem tesz eleget, akkor elveszítik jogosultságukat a nyereményre. A Szervező Pótnyertest nem sorsol.
A nyeremény átadása elektronikus úton történik a Szervező és a Nyertesek előzetes egyeztetése alapján. A Nyertesek visszajelzésétől számított 24 órán belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek megkapják a nyereményt, amely 2023. június 7-én használható fel.
A jogi út igénybevétele
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

Nyereményjáték lebonyolítása
Adatkezelő: New Perspective Kft.
Adatfeldolgozó: New Perspective Kft.
Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, FB felhasználónév, posztban megjelölt egyéb személyes adatok, arcképmás
A Játék Nyertesei tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges (név, e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja: nyeremény átadása Nyertes részére.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre:
– e-mail cím
– telefonszám
– név
A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.
Nyertes nevének közzététele közösségi médiában (Facebookon és Instagramon)
Az adatkezelés célja: nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság felé
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A Játék átláthatóságának, transzparenciájának a biztosítása. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor.
Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a Facebookon és az Instagramon kerül sor, így annak tárolási időpontját a Facebook és az Instagram adatkezelési tájékoztatója határozza meg.
Játékból kizárt személyek adatbázisa
Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit.
Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma.
A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: konyveles@npevent.hu.
Abban az esetben, ha a Játékos a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.
A Játékosnak joga van hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (8200 Veszprém, Viola u. 2., e-mail: konyveles@npevent.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 11. honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Veszprém, 2023.06.01.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here